Hovedside | Rapporter | Om NØI | Linker | Kontakt

N
Click here for English version

Språk/Language


NØI - Næringsøkonomisk Institutt - The Institute of Industrial Economics - INDECO - ble etablert i 1986.

INDECO ER THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS – OSE

INDECO-OSE er et senter og nettverk for forskning og utvikling (FoU) innenfor næringsøkonomi, "industrial organization" og miljø i vid forstand, i offentlig og privat sektor, herunder også bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, samt undervisning på universitets- og handelshøyskole-nivå.

OSE - Oslo-skolen i økonomi, dreier seg i hovedsak om Frischiansk Økonomikk utviklet av Nobelprisvinnerne i økonomi Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo, samt Professor Dr. cand. oecon. Leif Johansen, og videreutviklet, ekspandert og oppdatert av Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe.

Det er spesielt Samgripingsmodeller introdusert av Frisch, på engelsk a.k.a. Cogrips-models og -policy, som står i fokus for denne retningen innenfor samfunns- og sosial-økonomien dvs. libertær politisk økonomi vidt definert, som er bredt samfunns- og natur-vitenskapelig vinklet.

Kontaktperson for INDECO-OSE er professor og forskningssjef Jens Hermundstad Østmoe. Nettverket består av selvstendige forskere/konsulenter med høy akademisk kompetanse. INDECO-OSE har et stort nettverk hvorav flere har publisert i INDECO-OSEs forsknings-rapportserie.

INDECO-OSE har skriftserie nr ISSN 0802-2364, forlags/bok nr ISBN 978-82-90748, organisasjonsnr 992945818 og har Internet-domenet indeco.no.

Det er produsert en rekke forsknings- og konsulent-rapporter, samt papers og fagartikler. INDECO har også røtter tilbake til Fondet for markeds- og distribusjonsforskning, og har noen av publikasjonene fra FMD på back-listen. Det er også avholdt kurs og seminarer.

INDECO-OSEs forskningssjef, professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe har spisskompetanse i samfunnsøkonomi, men har en bred samfunnsfaglig m.v. vinkling og er en kvalifisert generalist-forsker. Dette går bl.a. frem av INDECO-OSEs publikasjonsliste.

Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgrads-kompetanse i samfunnsøkonomi etter en komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982.

Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, siden HiOA og nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved INDECO-OSE siden oppstarten i 1986.

Fra og med oktober 2020 er han utnevnt til Professors Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. ved INDECO-OSE og som rådgiver og veileder for The Peoples' Global University - PGU.

Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Det er foreløpig faglige arbeider innenfor -

1. landbruksøkonomi og lokaliseringsøkonomi,

2. velferds- og miljø-økonomi, både prissetting på miljøfaktorer, multiattributtanalyse og -modeller, makro-scenarioanalyser og teorier for en velferdsoptimal kjerne,

3. industrial organization bredt definert, både

a) subsidie- og avgifts-overveltningsanalyser, markedsmakt og markeds- og distribusjons-struktur og bransjekryssløp, samt

b) organisasjonsteori og økonomisk sosiologi, herunder horisontal vs vertikal organisasjon og økonomisk og politisk/administrativt demokrati av ulike typer og grader i denne forbindelse,

4. økonometri bl.a. statistiske metoder for estimering av avgifts/subsidie-overveltningsgraden og krumningsfellen the curvature trap, samt definisjon og estimering av grader av demokrati,

5. makro- og integrert mikro-makro økonomi med vekt på planlegging og scenarioanalyse basert på økosirk m.v. - fundamentet for samgripingsmodeller etter en idé av Ragnar Frisch - på kommunalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Pluss diverse utforminger av samgripingsmodeller - eller kortere (eng. Cogrips-) samgreps-modeller, samt samgreps politisk økonomi bredt definert og samgreps-politikk, med diverse submodeller, bl.a. med et nedenfra og opp økonomisk-politisk demokrati-perspektiv ,

6. sosialøkonomididaktikk, bl.a basert på regnearks-modeller,

7. kritikk av marxistisk økonomi, bl.a med bevis for at Marx' teori om profitt-ratens tendensielle fall ikke er testbar, men selvoppfyllende innenfor marxismens begrepsverden, og derfor er uvitenskapelig, - og

8. økonomisk-politiske systemer - i kryssningspunktet mellom politologi og samfunnsøkonomi, herunder det økonomisk-politiske kartet for ulike samfunns-systemer, og grader av demokrati etc. i denne forbindelse,

- som står sentralt i Østmoes vitenskapelig produksjon.

INDECO-OSE har for tiden noe ledig kapasitet for mindre oppdrag, men er selektiv i valg av prosjekter. Pilotprosjekter med generalistisk vitenskapelig vinkling, gjerne samarbeids-prosjekter med andre, prioriteres. INDECO-OSE er spesielt interessert i prosjekter for å motvirke global menneskeskapt oppvarming for tiden, og har alt en del samarbeid på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt.

Østmoe driver også med å lage malerier, plakater og musikk, i tilknytning til progpunk-bandet FABS, hvor han er primus motor. Han bruker aliaset Timian Sabatini i denne forbindelse. NØI-INDECO-OSEs avdeling for dette heter ARCADIAN MUSIC PRODUCTION. En av plakatene er utstilt på Nasjonalmuseet.

INDECO-OSE har også en egen avdeling for rus og pykologi, som vesentlig driver med kognitiv psykoterapi basert på Sannhetsplakater, i alkoholistbehandling.

Ytterligere informasjon om INDECO-OSE er presentert på den engelsk-språklige websiden "About us", klikk på linken (engelsk flagg - se øverst) til denne websiden om du er interessert. Bruk eventuelt oversettelses-verktøyet (klikk på:) Google Translate for en oversettelse til norsk eller et annet ønskelig språk.

Oppsummert kort CV for JHØ:

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet.

Østmoe har vært forskningssjef ved INDECO-OSE, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986.

Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet/International Journal of Organization Research - IJOR/IJ@ - i flere år, etter at cand. sociol.. Andreas Hompland, grunnleggeren av bladet la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. oecon. polit. libertar., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via INDECO-OSE har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings- og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. I oktober 2020 ble han utnevnt til Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. med stillinger a) ved INDECO-OSE, og b) som konsulent for - og veileder ved - The Peoples' Global University - PGU.

Ad Leif Johansen - sosialøkonom og Frischianer. THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS. Av JHØ.

Hei CIA & FBI + flere. Dere lurer vel på hvorfor jeg har tatt med NKP-eren Leif Johansen blant de fire store Frischianerne. Akkurat som min bestefar Jens L. Østmoe var han mye av en frihetlig kommunist, særlig fra og med 1968, og foreleste undertegnede i desentraliserte bedrifts-planøkonomiske lineære-programmerings-modeller. Ellers var det sosialdemokratisk planøkonomi a la Einar Gerhardsen. Ikke et snev marxisme i pensum lærebøkene hans. Han hørte på meg, og jeg hørte på ham. En god, men ikke nær, faglig venn. Enorm faglig oversikt. Kunne alt amerikansk og russisk økonomi. Men ikke så kreativ som Frisch, Haavelmo og undertegnede. Håndplukket av Frisch = sosial-individualisten (de facto anarkist) – til å lede Sosialøkonomisk Instuttt, som nå har degenerert fullstendig til det Frisch kalte "Lommeruskforskning".

Den Frischianske Oslo School fortsetter imidlertid på INDECO-OSE. LJ var overhodet ikke maktmenneske og autoritær på det personlige plan. En vennlig og kameratslig fremtoning. Men faglig streng på hypotetisk deduktiv metode. Marxisme ca. null, bortsett fra noen små oppgulp i Friheten, NKPs avis. Skrev lite der. Mest vanlige sosial-demokratiske Keynes-resonnementer. De marxistiske DnA-byråkratenes ideologi.

Keynes skjønte ikke korrupsjonsloven. Egentlig en ganske dum og kaotisk kar som snublet over noen gullkorn i makroteori. Skjønte ikke mikro-makro økonomi, og korrupsjonsloven. Det sentrale verket til Keynes er kaotisk, stort og ganske uleselig. LJ ryddet opp i Keynes-kaoset og lagde noen små Samgrepsmodeller i offentlig økonomikk bl.a. Legger man inn prisligningen (mikro-makro) og korrupsjonsloven i disse små-modellene har han mange gode poenger. Ikke hat LJ fordi han ikke brøt med barnetroen NKP. Han blandet ikke kommunisme og Marx inn i økonomifaget. Husk Frisch var kristen, men han blandet ikke religion inn i faget. Undertegnede er overhodet ikke religiøs. Ren ateist, og den er beviselig vitenskapelig SANN, og den biten inngår i totalmodellen av Samgrep.

MSoEG = MSG-modellen (Dr. gradsavhandl. til LJ) var omfattende, men dessverre basert på løgnaktige Cobb-Douglas-funksjoner, som har veldig lav metningselastisitet og går i krumningsfellen. Retter man denne feilen i samsvar med korrekte metningselastisiteter er den (MSG-modellen) fremdeles brukbar, om man også har effektive miljøskranker. Det er mye i LJs arbeider som kan gis tillegg og brøsjes opp, og fremdeles da være brukbare. Jeg har ikke tid til å gjøre det, men noen bør gjøre det. Mvh. JHØ.

PS.  Vær nå litt politisk romslige CIA & FBI & USA. LJ var en smart kar, at han ble nektet innreise til USA, selv om han deltok i redaksjoner til amerikanske økonomi-tidsskrifter, er en uting. Døde bare 52 år gammel på toppen av karrieren med desentralisert planøkonomi, spill-teori og forhandlingsøkonomi på dagsordenen. Kjempeflink. Har bearbeidet noe fra ham, og videreutviklet. Se rapportlisten. Interessant samtale-partner og åpen for nytenkning. Opplagt en av de fire store Frischianerne, men likevel den relativt svakeste av oss fire, men det er på et meget høyt akademisk nivå på alle, også LJ. Han måtte få være med som en sentral skikkelse i Oslo-skolen i økonomikk.