Mainpage | Reports | About us | Links | Contact

Klikk her for norsk versjon
E

Språk/Language


Welcome to the Institute of Industrial Economics - INDECO/OSE.

INDECO IS THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS – OSE

Here you will find lists & summaries of recent economical reports as well as some of our former publications. We also hold courses in modern economics.

Questions regarding INDECO/OSE can be directed to indeco@online.no

Here you will find a list including recent research-reports from INDECO-OSE as well as some of our former publications - and more. As well as information about our courses in modern economics. (Online summaries of some of the reports are marked with green links.)

All reports are available in print versions. Please contact INDECO-OSE for supplementary information and prices. Many reports are also available and can be borrowed at the National Library of Norway.

Currently only a few summaries are available online in English.

However several of the hardcopy versions are written in English or other international languages or have such summaries or abstracts. These reports usually have English titles or subtitles on the list below.

Most of the titles are written only in Norwegian. If you don't understand Norwegian a relevant translation tool, say (click on) http://translate.google.com/translate_t#, may be used to get a brief understanding of what the reports are about:

1972 Litt om virkninger av forurensing via etterspørselssiden, Sosialøkonomen 26 (nr 4), s 31-33

1973. Teorier for beslutningsenheters miljø-økonomiske atferd. Spesialoppgave. UiO.

1973 Prissetting på miljøfaktorer - Estimation of Values on Environmental Externalites, Report no 33 (English summary) IDL-NLH

1973 Nyttebegrepene til revisjon - Revidert utgave av tidligere artikler i "Observator", med ny innledning, sammendrag og konklusjoner. IDL-NLH

1974 Markeder og makt IDL-NLH

1974 Litt miljøøkonomisk teori IDL-NLH

1974 Miljø-økonomisk teori del 1 (foreløpig utkast) IDL-NLH

1975 Konsistensanalyse av landbruksmålsettinger, Sosialøkonomen 5(29), s 33-39

1975 Ungdommens interessestruktur etc. Revidert opplag (første opplag 1969)

1975 Betenkning om markedsstrukturanalysens verdi ved optimalitets-betraktninger IDL - NLH

1975 Determinanter for inntektsutviklingen i U-landene IDL-NLH

1975 Den "miljø-økonomiske Slutskyligningen"(arbeidsnotat) NLH

1975 Sammenhengen mellom ressursforbruk og forurensning i en blandingsøkonomi (arbeidsnotat) NLH

1975 KAMPEV - KonsekvensAnalyseModell for Prisendringsvirkninger på Eierinntektene i Veksthusnæringa. PROGRAM KAMPEV - FLOWCHART AND FORTRAN 360N-F0-451 CL 3-9 MAIN PROGRAM WITH 15 SUBROUTINES (Published in IDL-NLH Memorandum no 70)

1975 Kort notat om "KAMPEK" - Konsekvensanalysemodell for prisendringsvirkninger på eierinntektene i kjøttproduksjonen IDL-NLH

1975 Beregningsmodell for inntektsutviklingen i ei grein av landbruket. Memorandum nr 70 IDL-NLH

1975 Inntektsutviklinga i veksthusnæringa. Særtrykk av Gartneryrket.

1975/76 Pris- og inntektsutviklingen i veksthusnæringa del I-IV og
økonomien i veksthusnæringa. Artikkelserie i "Gartneryrket 65-26/12-75 til 66 - 30/7-76

1976 Søkelys på kaffemarkedet (notat) Prisdirektoratet

1976 Kontantverdien av indeksregulert kapitalavkastning (notat) Prisdirektoratet

1976 Optimalitetsanalyse av kaffemarkedet (notat) Prisdirektoratet

1976 Stordriftsfordeler og effektiviseringsmuligheter i jordbruket, Sosialøkonomen nr 9-10 s 29-30

1977 LPC-priser og Rogalands produsentpriser på tomat. Gartneryrket, hefte 14 - Bind 67, s 415

1977 Optimalitetsanalyse av kjøttmarkedet - Optimality analysis of the Norwegian meat-market. Memorandum nr 76 (English summary) ILØ-NLH

1977 Kort rapport om kaffemarkedet (notat) Prisdirektoratet

1977 Litt om lokalisering av slakteriene (arbeidsnotat) Prisdirektoratet

1977 Søkelys på kjøttmarkedet - Kjøttmarkedet i et samfunnsperspektiv. 19.09. Nationen

1978 Dekomponering av prisutviklingen på matvarer (komitearbeide utført for Prisdirektoratet) FMD

1980 Privat forbruk og ny livsstil. Forskningsrapport nr 26 FMD

1981 Subsidier på matvarer og virkningen på prisene, i "Aktuelle problemer i norsk varehandel" (konferanserapport) FMD

1981 "Myte" om subsidier. s 13 29.01 Aftenposten

1981 Subsidieøkonomien - teori, praksis, konsekvenser. Sosialøkonomen, nr 4.

1982 Subsidieøkonomi- Prisvirkninger av forbrukersubsidier. Forskningsrapport nr 39 FMD

1982 Oppsiktsvekkende rapport om matvaresubsidiene - Alt kommer ikke frem til forbruker. Økonomisk Rapport nr 5

1982 Subsidiene når ikke forbrukerne. 04.03 Aftenposten

1982 Forbrukerne får ikke alle matvaresubsidiene - Over en tredjedel blir borte på veien. 05.03. Agderposten, Altaposten, Adresseavisen, Rogalands Avis, Tromsø. 10.03 Harstad Tidende

1982 Forbrukerne ser lite av subsidiene. 06.03 Bergens Tidende

1982 Blir matsubsidiene borte på veien? 06.03 Moss Avis

1982 Matvaresubsidiene blir borte på veien. 09.03 Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer

1982 Tilskudd og priser: Insinuerende av Dagsrevyen. 10.03 Drammens Tidende Buskeruds Blad

1982 Markedsføring - faglig utsyn ved en milepæl. 26.03 Aftenposten

1982 Markedsføring - ide-grunnlag, strategi og organisasjon. Tanum

1982 Subsidiene Norges hellig ku. 21.05 Norges handels og sjøfartstidende.

1983 Sammenhengen mellom overveltningsgraden ved gitt subsidiesats og en marginal endring i satsen (discussion paper) FMD

1983 Makt og interaksjon i marked og distribusjon (discussion paper) FMD

1983 Economic and Organisational Approaches to Distribution Research with Special Reference to Norway - Current Trends in Distribution Research (p.142-151). International Journal of Physical Distribution & Materials Management. Volume 13 Number 5/6 1983

1984 Bransjekryssløp - Fokus på bilbransjen. Forskningsrapport nr 48 FMD

1884 Bilbransjen i Norge - Sammenhenger mellom ulike sektorer. Forskningsrapport nr 49 FMD

1984 A note on the multiattribute approach (Multiattributt perspektivet) (discussion paper) FMD

1984 Marginal og total overveltning i økonometrisk perspektiv - Marginal and total taxshifting in econometric perspective - "the curvature trap" (English summary) Arbeidsrapport nr 38/84 FMD. Summary

1984 "Quality, Environment and Consumer Satisfaction" in
Quality and innovation policies, market segmentation and positioning; Qualite, environnement et satisfaction du consommateur - Politiques de qualite et strategie d'innovation, segmentation et positionnement. Ed: Chandon, J-L & J-L Venkatesan (English text with French summary) IAE aix-en-provence. Institut d'administration des entreprises - universite d'aix-marseille - france s. 321-337

1984 Statlig næringsstøtte i distriktene (Bygdeutvalget) s.132-426. NOU 1984: 21A Universitetsforlaget

1985: Noen strøtanker til: a) "Konsentrasjon som mål for markedsmakt; b) "Empirical uses of the Price-cost Margin". (discussion paper) FMD

1985 Markedsmaktbegrepet i "Markeder og Makt" (discussion paper) FMD

1985: Krumningsfellen og markedsmakt-koeffisientene i relasjon til SSBs etterspørselsanalyser (discussion paper) FMD

1985 Litt om optimal prisdannelse i konsumvarebransjene (discussion paper) FMD

1985 Tilbyderkonsentrasjonen i konsumvaresektoren (prosjektnotat) FMD

1985 Opplegg til avsluttende analyse av markedsmaktforholdene i konsumvaresektoren (prosjektnotat) FMD

1985 Markedsmaktkoeffisienter for hoveddistribusjonskanalene i konsumvaremarkedet (discussion paper) FMD

1985 Markedsmaktkoeffisienter ved ulike depresieringsrater (discussion paper) FMD

1985 Om Zenons paradoks (discussion paper) FMD

1985 Kvalitative kontra kvantitative modeller (discussion paper) FMD

1985 Litt om markedsmakt i relasjon til Leif Johansens ideer om interaksjon i sosialøkonomisk teori (discussion paper) FMD

1985 Markedsmaktkoeffisienter ved Cournot-Nash løsning med to omsetningsledd, 1. utkast - 2. utkast 1986 - (discussion paper) FMD

1986 Prisdannelse og struktur i bilbransjen. Forskningsrapport nr 61 FMD

1986 Hva skjer ved bilavgiftsendringer? Samferdsel nr 9

1986 Bidrag til konjektural overveltningsteori (discussion paper) FMD

1986 Subsidiene når aldri fram til Nord-Norge - Millioner forvinner på veien. s. 1 og 13. 17.02 Nordlys

1986: To notater om metodeproblemer i markeds- og distribusjonsforskningen: 1. Litt om falsifiserbare kontra ikke-falsifiserbare teorier og hypoteser. 2. En kommentar til teorien om "profittratens tendensielle fall" (discussion paper) FMD

1986: Økonomisk-politiske alternativer og rangs og inntektsdistribusjonen i Norge 1970-81 (discussion paper) FMD

1986 Prissetting på trafikkmiljøet - teoretisk og empirisk forprosjekt (arbeidsdokument 01.08) TØI

1986 Eksportprognose for flytende bulk (arbeidsdokument 25.08) TØI

1986 Prissetting på trafikkmiljøet - noen hovedpunkter (arbeidsdokument 10.09) TØI

1986 Prissetting på miljøfaktorer/kvalitetsegenskaper ved multiattributtmetoden - Basis for BASIC-Program (arbeidsdokument 06.10) TØI

1986 Bilbransjens organisasjon (arbeidsdokument 07.11) TØI

1986 Sammenhengen mellom overveltnings-, markedsandels- og markedsmetningsgrad - eksempel bilbransjen (arbeidsdokument 26.11) TØI

1986 Korreksjonstabeller for utenrikshandelsstatistikken (arbeidsdokument 27.11) TØI

1986 Overveltningsgraden uttrykt ved markedsandels-, metningsgrad og antall tilbydere (arbeidsdokument 02.12) TØI

1986 Priser på trafikkulykker 1986-89 (arbeidsdokument 15.12) TØI

1986 Differanser mellom norske eksporttall og andre lands importtall for råolje (arbeidsdokument 15.12) TØI

1987 Etterspørsel og priser i bilmarkedet - hvordan reagere kjøperne på prisendringer (arbeidsdokument 07.01) TØI

1987 Bilavgifter: Teoriens kart stemmer ikke med bransjens terreng. Samferdsel nr 1.

1987 Spriker interessene? Kortsynt Bilbransjeforbund. Samferdsel nr 2.

1987 "Industrial Organization" - eksempel bilbransjen,
Sosialøkonomen 4 (41). Rettelse i 5 (41)

1987 Om måling evaluering og aggregering av tid, fokus på reisetidsbesparende prosjekter. On the measurment, evaluation and aggregation of time - Focus on projects saving travelling time (English abstract) Forskningsrapport nr 1 NØI

1987 NSB - økonomisk styring. Virkninger av ulike avskrivningsmetoder - saldoavskriving, annuitets- og linearitetsmetoden for en bedrift som ikke er i skatteposisjon (konsulentrapport) TØI-NSB-NØI

1987 Næringsøkonomi - fokus på petroleumsbransjen. Industrial Economy - Focus on the petroleum Branch. (English abstract) Forskningsrapport nr 2 NØI

1987 Artikkelsamling: Beslutningsteori. 1.utg. (bidrag fra NØI, Arbeidspsykologisk institutt, AFI, NHH, m.v) ADH - Kristiansand

1987 Måling, evaluering og aggregering av tid i nytte-kostnads-analyse (paper) NØI

1987 Evaluering av tid i nytte-kostnadsanalyse - En kort oversikt. Evaluation of time in cost-benefit analysis - A brief survey (paper) (English abstract) Forskningsrapport nr 3 NØI

1987 Prissetting på x-faktorer i det nonlineære tilfellet (arbeidsdokument 22.01) TØI

1987 Towards a general multiattribute approach - A note on the relations between price and quality (discussion paper - preliminary version - English text) NØI

1987 Kryssløpstabeller for Norges handel med ECMT-landene i 1983 og 1985 (arbeidsdokument 30.01) TØI

1987 Petroleumsøkonomi - Projeksjoner for produksjon, forbruk og eksport (arbeidsdokument 10.02) TØI

1987 Utenrikshandelsstatistikk basert på rørtransport kontra skipninger fra Sullom Voe og Teeside (arbeidsdokument 12.01) TØI

1988 "O mapa politico e económico: perspectivas de mudança dos sistemas de produção e distribuição", i Tecnologia E Liberdade, red.: J.M. Carvalho Ferreira, J. Freire og M.S. Pereira. Editorie Sementaira, Lisboa. s 62-69 (Siste internasjonale publisering fra FMD - Fondet for markeds- og distribusjonsforskning i Oslo, som ble avviklet i perioden 1986-89, portugisisk tekst)

1988 Regneark i internregnskap - et debattinnlegg. Cost accounting - some spreadsheets - a discussion paper (English abstract) Forskningsrapport nr 4 NØI

1988/89 Prissetting på trafikkmiljøet ved multiattributt-metoden (paper) NØI

1989 Prissetting på trafikkmiljøet ved multiattributt-metoden:En analyse i nasjonalt og kommunalt perspektiv basert på investeringsprogrammer under norsk veiplan. Forskningsrapport nr 5 NØI

1989 Tid i transport: Et pervertert problem? Sosialøknomen nr 4, s 14-17

1989 Måling, evaluering og aggregering av tid - En kort oversikt,
Sosialøkonomen nr 8, s 7-11

1989: Navne-strid - s. 3 Dagens Næringsliv 31.07.1989

1989 Artikkelsamling i næringsøkonomi. Kompendium 89:5, Kommunallinjen NKSH

1989/90 Kriterier for en velferdsoptimal kjerne (paper) NØI

1990 NØI i Bergen blir nedlagt

1990 European Economic Association - Directory of Economists (with a brief presentation of NØI/INDECO's forskningssjef/research manager's main fields of research) European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81,153, 165, 180, 193, 208. (English text) North Holland, Amsterdam - The Netherlands

1990 Kurs-prisrelasjonen i aluminiumsmarkedet. Price formation and exchange rates in the aluminium industry (English abstract) Forskningsrapport nr 6-7 NØI

1990/91 Prisdannelse og struktur i aluminiumsnæringen (paper) NØI

1991 Er egentlig veiinvesteringer på Østlandet så lønnsomt? Sosialøkonomen nr 6, s 2-5

1992 Sosialøkonomiundervisning i praksis: Sosialøkonomididaktikk I. Forskningsrapport nr 8 NØI

1991/92 KSM-Kommunale sysselsettingsmodeller (m. KMM 8.0 regneark som diskettbilag) (basert på paper). Forskningsrapport nr 9 NØI

1992/93 Struktur, egenart og forståelse i sosialøkonomi (basert på paper) Forskningsrapport nr 10 NØI

1993 Datasimulering i tverrfaglig samfunnsvitenskapelig helhetsperspektiv (paper til "Tverrfaglig kollokvie" ved UiO)

1993/94 Sosialøkonomi i tverrfaglig perspektiv; Momenter til en samfunnsvitenskapelig helhetsforståelse - litt grunnlagsmetodologi.
Discussion paper - m. introduksjonsnote og appendiks NØI

1993/94 De store linjene - litt om sosialøkonomi i et tverrfaglig perspektiv (årsrapport) NØI

1994 Mikroøkonomi - Økonomi Norge - Samfunns- og næringsøkonomi, s. 276-346. RMS

1994/95 En introduksjon til IMAS, Integrert Mikromakro Arbeidsmarkeds- og Sysselsettingsregnskap, Forskningsrapport nr 11, NØI

1996 To alternative kommunale systemer - En komparativ scenarioanalyse av offentlig sektor i Sveits og Norge med vekt på kommunene, ver. 1.0. Forskningsrapport nr 12, NØI. Appendiks: A. Litt teori om scenarioanalyse. (Denne teorien er fundamentet for en samgripingsmodell etter en idé av Ragnar Frisch)
Sammendrag av "To alternative kommunale systemer"

1996 Sosialøkonomiundervisning med bruk av informasjonsteknologi i form av regnearkmodeller. Sosialøkonomididaktikk II, Forskningsrapport nr 13, NØI

1997 Langtidsprogrammet, utfordringer og scenarier for norsk økonomi - et kritisk perspektiv (foredragsnotat) NØI

2001 Fattigdomsproblemet i Norge (sammendragsrapport) NØI

2001/2 Nærings- og markedsøkonomiens historie, del 1, ver. 1.0. (discussion paper) NØI

2002 Avgiftsøkonomi - Merverdiavgiftsoverveltning (sammendragsrapport) Forskningsrapport nr 14, NØI

2002 Matmoms-milliarder havner i feil lommer, Dagsavisen 06.09. s 1 og 4.

2002 ... men nå kuttes prisene. Matvaregigantene gjør helomvendingen og kutter prisene etter en jevn prisstigning i juli og august, Dagsavisen 06.09. s 4.

2003 Redusert matmoms - fullt prisgjennomslag hindret av kiosker og bensinstasjoner? Økonomiske Analyser 5/2003, Statistisk Sentralbyrå

2004 E-handel - Forbrukernes opplevde barrierer mot å handle varer på Internet. Forskningsrapport nr 15, NØI

2008 Ragnar Frisch - En sosial-individualist. Forskningsrapport nr 16, NØI

2008 Fotspor i sand ... og noen i sement. Ny bok fra INDECO

2008 NØI-INDECO foreslår momskutt på 3% som motkonjunkturtiltak. Pressemelding 14.11. fra INDECO

2008 Nærmer seg bunnen. NRK-Rogaland 12.11.

2008 and updated quarterly New crude oil price forecasts from INDECO - Nye råoljepris-prognoser fra NØI.

2009 Invitasjon til Ragnar Frisch Seminar tirsdag 26.05.2009: "En sosial-individualist mot det uopplyste pengevelde". NØI-INDECO

2009 updated Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet-Cogripsmodel - Notat til Ragnar Frisch Seminar. NØI-INDECO (Updated, with democracy aspects, including a bottom - up approach and societal crisis-management in general, e.g. climatecrisis) + Information about the DnA-SP-V-ALLIANCE for the Stortingselection in 2021.

2009 Søkelys på Norges Bank. Nationen 08.06.09, s 19

2009 Er det virkelig slik at lave renter gir økt inflasjon? - Norges Bank bør holde fast på lavrentepolitikken. Samfunnsøkonomen nr 5, s 72-73

2010 and updated annually Cogrips-models and -policy. Apropos statsbudsjettet - Samgrepspolitikk... (Updated, a.o.t with ideas regarding Keynes- vs Cogrips-models and -policy, including a bottom - up approach [Samgreps-modeller og -politikk, inkludert demokrati- aspekter]. Course in modern economics. + Information about the DnA-SP-V-ALLIANCE for the Stortingselection in 2021.+ The Corona- and climate-crisis.)

2011 NOU 2011:4. Skivebom fra Matmaktutvalget. Pressemelding fra NØI-INDECO. (Bummer from the Food Power Committee.)

2020 Advertisement in Dagsavisen 09.10. for the DnA-SP-V-ALLIANCE

2020 Advertisement in Dagsavisen 20.10. & Aftenposten 07.11, 13.11, 20.11. and 27.11 for the DnA-SP-V-ALLIANCE & INDECO-OSE & PGU

2020 Economic Journals on the Web. US OSWEGO STATE UNIVERSITY OF NEW YORK - USA

2020 My fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 1 - Research report No. 17. INDECO-OSE.

2020 My fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 2 - Supplement to Research report No. 17. INDECO-OSE.

2020/21/22/23 My fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 3 - Supplement to Research report No. 17. INDECO-OSE.

2021 Updated. Various articles and reports in the International Journal of Organization Research - IJOR. Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe has authored , together with others and alone, about 90% of the material on IJOR's website, since 1996 until today, with articles and other material dating back to 1964.

2022 Business economics is also food-business - Food column and consumer economics.The Anarchist Cookbook. Blog/report from NØI-INDECO-OSE. Frequently updated.

2023 Memorandum on some psychological and psychiatric subjects. NØI-INDECO-OSE.

2023 Updated. Dialogue with the Norwegian Environment Agency. Environmentally sustainable, i.e GREEN political-economic policy for the world. NØI-INDECO-OSE.